Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego


Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną www.evahl.pl

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.evahl.pl należy do Marcin Hejman z siedzibą w Białej, z adresem Młynisko 74 (kod: 98-350) numerem nip: 8321906808
 2. Zawartość strony internetowej oraz jej wszystkie części składowe nie mogą być powielane i kopiowane zarówno w części, jak i w całości bez zgody właściciela www.evahl.pl, a treść, elementy graficzne, rozwiązania informatyczne i inne są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.
 3. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 4. Sprzedawca – Marcin Hejman
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.evahl.pl
 6. Klient (Zamawiający, Konsument) - osoba nabywająca towar lub usługę,
 7. Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
 8. Usługa – odpłatne działanie podejmowane przez sprzedawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta
 9. Cena - cena brutto Towaru lub usługi, umieszczona obok informacji o Towarze lub Usłudze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
 10. Zamówienie – zestaw Towarów lub Usług określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego
 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 12. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 14. Regulamin - niniejszy regulamin

 

II. OFERTA

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem publicznej sieci internetowej.
 2. Produkty i usługi, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu/usługi. 
 3. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Zamówione Produkty są wysyłane w ciągu 2 dni od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach z przedpłatą) z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były najbardziej jak to możliwe zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, i umożliwienia wycofania Zamówienia.  Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca

 

III.   PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu
  2. wysyłając e-mail z formularza kontaktowego na stronie.
 2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów i Usług następuje po wypełnieniu przez Zamawiającego w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 3. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
 4. -  rodzaju i ilości produktów
 5. - imienia i nazwiska odbiorcy
 6. - dokładnego adresu odbiorcy
 7. - numeru telefonu kontaktowego
 8. - adresu e-mail zamawiającego.
 9. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem
  2. łącze internetowe
  3. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  4. włączona obsługa języka JavaScript
  5. włączona obsługa plików Cookies
  6. aktywne konto e-mail.
 10. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 11. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
  • - zalogowanie lub rejestracja
  • - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
  • - wybór formy dostawy i płatności
  • - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk "kupuje, zamawiam".
 12. W trakcie składania zamówienia od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych.
 13. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność za pobraniem - Nabywca płaci należność ,którą pobiera kurier bądź listonosz w gotówce,
  2. przelew bankowy - przedpłata na podstawie elektronicznego potwierdzenia zamówienia.
  3. płatność internetowa – e-przelew za pośrednictwem zintegrowanego ze sklepem systemu rozliczeń przelewy24.pl.
 14. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi:
  1. przelew bankowy - przedpłata na podstawie elektronicznego potwierdzenia zamówienia.
  2. płatność internetowa – e-przelew za pośrednictwem zintegrowanego ze sklepem systemu rozliczeń przelewy24.pl.
 15. Szczegółowe informacje o płatnościach internetowych znajdują się na stronach internetowych przelewy24.pl.
 16. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na rachunek bankowy sklepu w ING Banku Śląskim S.A. numer 19 1050 1937 1000 0091 1411 7329.
 17. Po kliknięciu na przycisk "kupuje , zamawiam" Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.
 20. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów.
 21. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

 

 1.   PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

 

 1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie na adres email Sklepu Internetowego lub adres Usługodawcy.

 

 1.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

 

 1. Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy można złożyć wysyłając odpowiedni dokument (sprzedający wysyła na życzenie kupującego).na adres email w formularzu na stronie lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu).
 3. Sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży Towaru (wraz z kosztami dostawy Towaru do Klienta) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Zamawiający powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (towar nie może posiadać jakichkolwiek znamion używalności), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru odbędzie się weryfikacja mająca na celu ustalenie faktycznych strat poniesionych przez Sprzedawcę wraz z kosztami  postępowania odszkodowawczego, którymi zostanie obciążony Konsument.
 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. W przypadku gdy Konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.
 5. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia towarów spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.
 6. Gwarancja nie obejmuje naturalnych kamieni i minerałów.
 7. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.
 8. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane.
 9. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

 

 1.  POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
 3. Podmiot zbierający dane: Marcin Hejman ,Młynisko 74,BIAŁA
 4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika) przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach funkcjonowania Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne będące plikami tymczasowymi przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (Google). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 6. Niniejszym użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z witryny internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w dziale VI. Regulaminu danych w sposób i w celach określonych w tym dziale.
 7. Odnośnie plików cookies użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies dostęp do niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudniony lub niemożliwy.
 8. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 9. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 - 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub poprzez kontakt telefoniczny.
 10. Po złożeniu zamówienia na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach (newsletter), tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi "newsletter" można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176).
 3. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.
 4. Korzystanie z serwisu www.evahl.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego stronie Sklepu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem www.evahl.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.